โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบ้านซิแบรและแม่สะงะเหนือ

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

รายละเอียดงาน:
จัดทำเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 75 kW และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 70 kW
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ Control panel 1 ชุด , Inlet Valve 1 ชุด
Electronic Load Control Card 1 ชุด