โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กขุนแม่แมะ

อำเภอเชียงดาว, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

รายละเอียดงาน:
จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 160 kW 2ชุด
Induction Motor ขนาด 160 kW 2 ชุด, ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2 ชุด, ระบบ Protection Relay System 2 ชุด