โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กลำพิกุล

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

รายละเอียดงาน:
จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 50 kW   Induction Motor ขนาด 55 kW , ตู้ควบคุมไฟฟ้า1 ชุด , แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชุด