โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ( 1×2.13 MW )

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

รายละเอียดงาน:
จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิดFrancis ขนาด 2,133 kW จำนวน 1ชุด , Generator ขนาด 2,506 kVA Governor, Inlet Valve, Mechanical Auxiliary Equipment, AC Station Service Transformer and AC Switch Board ,Tranformer terminal Cubicles ,Generator terminal Cubicles, Bus Ducts and Neutral Cobicles, DC Station Services, Control Protection and Alarm System, Main transformer, Line Protection and Swichyard Equipment, Communication System, Grounding System, Electrical Auxiliary Equipment