โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา

อำเภอเมือง, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

รายละเอียดงาน:
จัดหาเครื่องกังหันน้ำชนิด Pelton ขนาด 2650 kW 2 ชุด,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3300 kVA ,ตู้ควบคุมไฟฟ้า
ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด, AC Switch board 1 ชุด, DC Station service 1 ชุด, Station survice Transformer
1 ชุด, Motor Control Center 2 ชุด, Mechanical Auxiliary Equipment 1 ชุด, Inlet Valve 2 ชุด