โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กม่อนเงาะ

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

รายละเอียดงาน:
จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 45 kW  Induction Motor ขนาด 45 kW , และตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด, ระบบ Protection Relay System